Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wizja - Zdobywców Świata

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom tworzące optymalne warunki do realizacji podstawy programowej.

 Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspakajamy oczekiwania rodziców. Realizowany przez nas system wychowawczy działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o autorskie programy nauczycieli, możliwość wyrównywania szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych. Nasze cele i zadania  realizujemy poprzez współpracę z rodzicami i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: odpowiedzialność za innych, tolerancja, szacunek, dobre samopoczucie dzieci, co znajduje uznanie w ocenie rodziców. Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy placówki. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

MISJA PRZEDSZKOLA

„Jestem Polakiem, Europejczykiem, jestem częścią świata” z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych. Staramy się stwarzać dziecku warunki dla rozwoju postaw prozdrowotnych i proekologicznych, umiejętności zgodnych z wartościami uniwersalnymi. Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego przyrodniczego i technicznego, wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.