Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja - Zdobywców Świata

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Obrazek


Szanowni Państwo
witamy na stronie Naszego Przedszkola.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024

rozpoczyna się 

                       06.03.2023r. o godz. 9:00 i potrwa 
                           do 24.03.2022r. do godz. 15:00

Nabór odbywać się będzie w systemie elektronicznym.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola i inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronie
leszno.przedszkola.vnabor.pl.


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lesznoODWOŁANIE – TRYB POSTĘPOWANIA 

1. od 5.05 , tj. od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, w terminie 3 dni  (tj. do 10.05) Rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola 
2. w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem  Komisja Rekrutacyjna przesyła uzasadnienie  odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

3. w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia , Rodzic dziecka może wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej


4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania


 

SZNOWNI PAŃSTWO!

 

Niebawem rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.

 

W folderze

REKRUTACJA-

zakładka Terminarz, znajdują się:

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno

oraz ogólne zasady dotyczące rekrutacji.

Przy rekrutacji do przedszkola

nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

TERMINARZ

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

od 06.03.2023 do 24.03.2024

  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/1/23 z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno obowiązują następujące terminy podejmowania określonych czynności :

 

Informacje również znajdziesz tu: https://www.leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html 

 

Termin

Rodzaj czynności

07.03.2023-24.03.2023

do 15:00

Złożenie „Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2023-21.04.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

24.04.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

24.04.2023-28.04.2023 do 15:00

 

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

05.05.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

05.06.2023-09.06.2023

Złożenie „ Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2023-16.06.2023

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.06.2023-29.06.2023

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

 

Szanowny Rodzicu!

  

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2023/2024 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

 

Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca  w danym przedszkolu .

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Leszna. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice  dzieci już uczęszczających do  przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 20 lutego do 28 marca 2023 roku.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ) w przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na terenie Leszna niż liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu odbywa się  I etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe , które mają jednakową wartość:

1.      wielodzietność rodziny kandydata;

2.      niepełnosprawność kandydata;

3.      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.      objęcie kandydata pieczą zastępczą     

  Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

 

Kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

 

Kryterium nr 2, 3, 4, 5

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zmianami).

 

Kryterium nr 6

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Kryterium nr 7

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

 

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone  Uchwałą Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, podane do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 16/1/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 stycznia 2023:

1.      dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 95 pkt;”

2.      dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym – 45 pkt;

3.      rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci – 17 pkt;

4.      miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie  której znajduje się przedszkole –11 pkt;

5.      dziecko jednego rodzica pracującego -9 pkt

6.      dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola – 7 pkt.

 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica )

 

kryterium nr 1, 3, 4 i 6

rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

 

kryterium nr 2 i 5 

rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że: wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2021r. poz. 162 ze zm.)  lub studiuje/uczy się  w systemie dziennym

 

 

Kryteria podstawowe i dodatkowe rodzice deklarują we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 i potwierdzają stosownymi dokumentami.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych w harmonogramie. 

 

  

 


Terminarz