Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Deklracja dostępności - Zdobywców Świata

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 13 „Zdobywców Świata” w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 13 „Zdobywców Świata” w Lesznie znajdującej się pod adresem www.przedszkole13-leszno.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.03.2018 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2022
roku
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.
2. Część opublikowanych materiałów nie posiadają opisu alternatywnego.
3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
4. Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

5. Szablon witryny nie pozwala na wpisywanie opisów alternatywnych przy grafikach. 
6. Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).


Powody wyłączenia:
1.Niektóre dokumenty powstały przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2.Szablon witryny nie pozwala na wpisywanie opisów alternatywnych przy grafikach.

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Przedszkole Miejskie nr 13 „Zdobywców Świata” w Lesznie deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia. Dotychczas na stronie zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, takie jak możliwość zwiększenia czcionki oraz kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2021 roku
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: 15.03.2021 roku
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.03.2022 roku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wojciechowska, przedszkole13.leszno@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 01 18 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Skróty klawiszowe:

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi


Dostępność architektoniczna obiektu

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 13 „Zdobywców Świata” w Lesznie zlokalizowany jest przy ulicy: Łowieckiej 50c, 64-100 Leszno. Obiekt jest parterowy, posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej poziomej. Najbliższy przystanek autobusowy komunikacji miejskiej znajduje się w odległości 200 m od przedszkola. Wokół obiektu znajduje się miejsca parkingowe, natomiast na samym terenie podmiotu brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne do budynku przedszkola jest przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Przed drzwiami wejściowymi został zamontowany dzwonek na wysokości . W wejściu głównym po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsce obsługi interesanta znajduje się w biurze referenta mieszczącym się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku nie stanowi barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach do pomieszczeń- brak progów. W budynku znajdują się szerokie korytarze bez zbędnych przeszkód architektonicznych. Na terenie przedszkola znajdują się oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przedszkole umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.