Załącznik 1
do Zarządzenia Nr  9/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13
Zdobywców Świata w Lesznie

Procedura
Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31 października 2018 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. nr 2140)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed
rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.
Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na
bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola
sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej
grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w
przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na
wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również
rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 31.05.2019 r.
Opis procedury.
Zgoda rodziców na objęcie dziecka kontrolą ( wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku
uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.)
1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości
skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola
indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu)-notatka w zeszycie współpracy z rodzicami
2. Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności
podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje
rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich
domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora
przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o
stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy
dziecka oraz czystości głów domowników.
Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:
a) Dyrektor we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zobowiązany jest do
udzielenia pomocy rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym trudności, np. brak
środków finansowych,
b) Jeżeli wychowawca stwierdzi o nieskuteczności zalecanych działań – brak
współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych – zawiadamia o tym dyrektora
przedszkola,
c) Dyrektor po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców/opiekunów prawnych
zawiadamia Ośrodek Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad
realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz
udzielenia rodzinie wsparcia.