ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI


Przedszkole Miejskie nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA
ul. Łowiecka 50 c
64-100 Leszno

Telefon: 65 529 01 18

E-mail: przedszkole13.leszno@wp.pl


Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Leszno. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Dyrektorką przedszkola jest mgr Bogumiła Baryga.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 13 Zdobywców Świata z siedzibą w Lesznie ul. Łowiecka 50c
2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Stańczyk, z którym skontaktować się można za pomocą adresu email: kontakt.itrs@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa, udzielonej zgody lub zawarcia i realizacji umowy.
6. Odbiorcami danych będzie hosting strony internetowej przedszkola w zakresie danych określonych w zgodzie oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.