Obraz

Obraz
100 lecie powrotu Leszna do macierzy Polski 17.01.2020

Dnia 17.01.2020 roku obchodziliśmy w przedszkolu 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Leszno . Odbyła się uroczysta Akademia, na której wystąpiły wszystkie grupy przedszkolne. Dzieci obejrzały przedstawienie legenda o herbie Leszna. Odśpiewany został hymn Polski o godzinie 12.00. Dzieci…

Czytaj więcej
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2020

Stary Rok odszedł wielkimi krokami, niech więc wszystkie złe chwile zostaną za Wami. Niech się spełnią wszystkie życzenia, te łatwe i te trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku w nadchodzącym Nowym Roku.…

Czytaj więcej

Przedszkole Miejskie nr 13 ZDOBYWCÓW ŚWIATA w Lesznie zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.